คำถามที่พบบ่อย
(FAQ) 

คราวด์ฟันดิง

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ตามนิยามของ ก.ล.ต. คือ การระดมทุนจากประชาชนหมู่มาก (the crowd) ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง (funding portal) โดยอาศัยเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ลงทุนแต่ละรายจะลงทุนในจำนวนเงินที่ไม่มาก แต่จะอาศัยพลังของจำนวนผู้ลงทุนที่มากพอจนสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินของธุรกิจได้

คราวด์ฟันดิงเหมาะสำหรับ
1. ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) หรือบริษัทที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ (Startup)
2. ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงที่ให้หุ้นหรือหุ้นกู้เป็นสิ่งตอบแทน ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนรูปแบบ หนึ่ง จึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกำกับดูแลโดย ก.ล.ต.

คราวด์ฟันดิงที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ก.ล.ต. มี 2 ประเภท ได้แก่
1. Equity Crowdfunding
2. Debt Crowdfunding

สำหรับ TRUSTENDER นั้นอยู่ในประเภทของ Debt Crowdfunding (หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง) ซึ่งเป็นการระดมทุนในลักษณะการออกหุ้นกู้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง

ผู้ประกอบการ

1. บริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดมหาชน (ต้องไม่มีหุ้นเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่ดำเนินกิจการมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

2. มีลักษณะการประกอบธุรกิจหรือโครงการธุรกิจที่ชัดเจน และประสงค์จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเพื่อดำเนินธุรกิจหรือโครงการดังกล่าว หรือเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมที่บริษัทได้ก่อไว้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือโครงการดังกล่าว (refinance) 

ผู้ประกอบการสามารถรู้ความเสี่ยงของธุรกิจก่อนระดมทุนได้โดย TRUSTENDER จะทำการประเมินความเสี่ยงและแจ้งผลการจัดระดับความเสี่ยง, จำนวนเงินระดมทุนที่ผ่านการอนุมัติ,อัตราดอกเบี้ยที่ผ่านการอนุมัติ ผ่านทางแพลตฟอร์ม

ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ TRUSTENDER ทำการประเมิน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้ 
1. ระดับ A1 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6-8% ต่อปี
2. ระดับ A2 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 8-11% ต่อปี
3 ระดับ B1 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 11-14% ต่อปี
4. ระดับ B2 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 14-18% ต่อปี
5. ระดับ C อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 18-25% ต่อปี
6. ระดับ D หากผู้ประกอบการถูกจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงนี้ TRUSTENDER ขอสงวนการเปิดระดมทุน

ผู้ประกอบการสามารถเลือกระยะเวลาระดมทุนได้ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของจำนวนเงินระดมทุนที่ร้องขอ อายุหุ้นกู้ฯ และปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ ของผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการสามารถระบุวงเงินระดมทุนได้ตามต้องการโดยมีวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท ขึ้นไป 

ผู้ลงทุน

TRUSTENDER รับผู้ลงทุนประเภทต่างๆ เข้ามาเป็นสมาชิกดังนี้
1. ผู้ลงทุนรายบุคคล/รายย่อย
2. ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล/รายย่อย
   - ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
   - ผู้ลงทุนสถาบัน
   - นิติบุคคลร่วมลงทุน
   - กิจการเงินร่วมลงทุน

ผู้ลงทุนรายบุคคล/รายย่อยจะมีจำนวนจำกัดในการลงทุน ได้แก่
1. สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษัท
2. มูลค่าการลงทุนทั้งหมด (หุ้นและหุ้นกู้) ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี
สำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายบุคคล/รายย่อย ไม่มีจำนวนจำกัดในการลงทุน

ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพในการลงทุนและรับความเสี่ยงได้ และมีความประสงค์ที่จะลงทุนโเดยแท้จริง ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการระดมทุน (Crowdfunding Portal)
2. บุคคลธรรมดาที่เคยลงทุนในหุ้นอย่างน้อย 1 ปี และมีสินทรัพย์สุทธิซึ่งไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ 50 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป (ในการคำนวณสินทรัพย์หรือรายได้ของข้อนี้นับรวมของคู่สมรสได้)
3. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน หรือให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน นักวิเคราะห์ ผู้บ่มเพาะธุรกิจ (incubator) กรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้บริหารของธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งบุคคลหรือนิติบุคคลในข้อนี้ต้องมีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้นตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป โดยอัตราทวีคูณละ 1,000 บาท

ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ลงทุน มีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้ลงทุนรายบุคคล/รายย่อย
   -สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษัท
   -มูลค่าการลงทุนทั้งหมด (หุ้นและหุ้นกู้) ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี
   -ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคล/รายย่อยได้ไม่เกิน 20 ล้านบาทในรอบ 12 เดือนแรก และวงเงินการระดมทุนรวมไม่เกิน 40 ล้านบาท (นับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้)
   -จำเป็นต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน (ซึ่งมีอายุ 90 วัน หากทำแบบทดสอบแล้วต้องทำการยืนยันผลแบบทดสอบฯ ก่อนการลงทุนทุกครั้ง
2. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
   -ไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน แต่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะสามารถเลือกทำแบบทดสอบฯ หรือไม่ทำแบบทดสอบฯ ก่อนทำการลงทุน หากผู้ลงทุนไม่เลือกทำแบบทดสอบฯ ผู้ลงทุนต้องทำการยืนยันว่าผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและไม่ต้องการทำแบบทดสอบก่อนทำการลงทุน
3. ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน
   -ไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน

TRUSTENDER

แพลตฟอร์ม TRUSTENDER เป็นตัวกลางในการระดมทุนระหว่างผู้ประกอบการและผู้ลงทุน โดยผู้ประกอบการและผู้ลงทุนจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์และผ่านการยืนยันตัวตน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบและผู้ลงทุนที่เป็นสมาชิกของ TRUSTENDER มีตัวตนอยู่จริงและมีคุณสมบัติเหมาะสมในการระดมทุนและการลงทุน

ผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ TRUSTENDER ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ ส่วนผู้ประกอบการและผู้ลงทุนที่ได้รับการยืนยันเป็นสมาชิก TRUSTENDER จะสามารถเข้าถึงข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ฯ และการลงทุนได้

ผู้ลงทุนที่ได้รับการยืนยันเป็นสมาชิกสามารถลงทุนหุ้นกู้ฯ ของผู้ประกอบการต่างๆ ที่สนใจได้ดังนี้
1. ทำการจองซื้อหุ้นกู้ฯ ที่สนใจผ่านแพลตฟอร์ม
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารซึ่งดูแลโดยผู้จัดเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้รับการอนุญาตจาก ก.ล.ต.
3. ทำการยืนยันการลงทุนโดยอัปโหลดสลิปผ่านแพลตฟอร์ม
4. TRUSTENDER ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงิน หากข้อมูลถูกต้องระบบจะทำการอนุมัติสถานะการจองซื้อให้สมบูรณ์

เมื่อถึงกำหนดการชำระคืน นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นกู้ฯ จะทำการหักเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดการชำระคืนจากบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการ และทำการโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้ฯ ของผู้ประกอบการนั้นๆ โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบกำหนดการชำระคืนและรายละเอียดเงินต้นกับดอกเบี้ยได้จากหน้าตารางแสดงการชำระคืน

ติดต่อที่

บริษัท รวมใจไทยสู้ จำกัด

ที่อยู่:

989 ห้อง บี1 ชั้น 16 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล และโทรศัพท์:

+66 (0) 2 764 1966

วัน-เวลาทำการ:

จันทร์ถึงศุกร์ 9:00 น. - 18:00 น.



สอบถาม/ร้องเรียน



ที่อยู่

989 ห้องบี1
ชั้น 16 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ช่องทางการติดต่อ

support@trustender.co
หรือ
02-764-1966

โซเชียลมีเดีย

TRUSTENDER Facebook