คราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม Trustender มีผลตอบแทนเฉลี่ย 13% สัดส่วนการผิดนัดชำระหนี้ 1%

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาและพิจารณารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน*

  • ง่ายในการลงทุน

    ความง่ายในการลงทุนบนธุรกิจที่หลากหลาย พร้อมข้อมูลประกอบการลงทุนที่ครบครัน  ผู้ลงทุนสามารถสมัคร ดูข้อมูลหุ้นกู้ฯ เลือกลงทุนผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องกรอกเอกสารใหม่

  • ผลตอบแทนสม่ำเสมอ

    ผลตอบแทนตามระยะเวลาที่กำหนดมาจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามระดับความเสี่ยง โดยผู้ลงทุนสามารถรับผลตอบแทนตามระยะเวลาที่ระบุในหุ้นกู้ฯ 

  • เริ่มเพียง 10,000 บาท

    เหมาะกับผู้ลงทุนทุกประเภท ด้วยจำนวนเริ่มต้น 10,000 บาท   ผู้ลงทุนทุกประเภทสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย และได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามกระแสเงินสด