เริ่มลงทุนกับหุ้นกู้ SME (หุ้นกู้นอกตลาด) ด้วยเงินเริ่มต้นเพียง 10,000 บาท

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาและพิจารณารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน*

เชื่อถือเราได้

ก.ล.ต เห็นชอบ

Trustender ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะผู้ให้บริการคราวด์ฟันดิงทั้งในรูปแบบหุ้นและหุ้นกู้ ตั้งแต่ 2 กันยายน ปี พ.ศ. 2564 จวบจนปัจจุบัน ภายใต้บริษัท รวมใจไทยสู้ จำกัด

ตรวจสอบรายชื่อ

เราคือการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มี

ความเชื่อเดียวกัน

เรามีความเชื่อเรื่องของการให้โอกาส โอกาสในการลงทุน โอกาสที่จะให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อให้ทั้งสองโอกาสมาบรรจบกัน ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย ผู้ประกอบการเติบโต นักลงทุนได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงได้

สอบถามเพิ่มเติม

เรามีกระบวนการ

คัดสรรอย่างดี

เราใส่ใจในเรื่องการคัดสรรผู้ระดมทุนอย่างพิถีพิถัน มีกระบวนการในการคัดกรอง และตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดทางด้านการเงิน พฤติกรรม กระแสเงินสด เพื่อลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุน แลไม่เป็นภาระผู้ประกอบการจนเกินไป

สนใจลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

คราวด์ฟันดิงคืออะไร

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ตามนิยามของ ก.ล.ต. คือ การระดมทุนจากประชาชนหมู่มาก (the crowd) ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง (funding portal) โดยอาศัยเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ลงทุนแต่ละรายจะลงทุนในจำนวนเงินที่ไม่มาก แต่จะอาศัยพลังของจำนวนผู้ลงทุนที่มากพอจนสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินของธุรกิจได้

คราวด์ฟันดิงเหมาะกับใคร

คราวด์ฟันดิงเหมาะสำหรับ
1. ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) หรือบริษัทที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ (Startup)
2. ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

คราวด์ฟันดิงใครกำกับดูแล

การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงที่ให้หุ้นหรือหุ้นกู้เป็นสิ่งตอบแทน ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนรูปแบบ หนึ่ง จึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกำกับดูแลโดย ก.ล.ต.

คราวด์ฟันดิงมีกี่ประเภท

คราวด์ฟันดิงที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ก.ล.ต. มี 2 ประเภท ได้แก่
1. Equity Crowdfunding
2. Debt Crowdfunding

สำหรับ TRUSTENDER นั้นอยู่ในประเภทของ Debt Crowdfunding (หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง) ซึ่งเป็นการระดมทุนในลักษณะการออกหุ้นกู้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง

  • ง่ายในการลงทุน

    ความง่ายในการลงทุนบนธุรกิจที่หลากหลาย พร้อมข้อมูลประกอบการลงทุนที่ครบครัน  ผู้ลงทุนสามารถสมัคร ดูข้อมูลหุ้นกู้ฯ เลือกลงทุนผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องกรอกเอกสารใหม่

  • ผลตอบแทนสม่ำเสมอ

    ผลตอบแทนตามระยะเวลาที่กำหนดมาจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามระดับความเสี่ยง โดยผู้ลงทุนสามารถรับผลตอบแทนตามระยะเวลาที่ระบุในหุ้นกู้ฯ

  • เริ่มเพียง 10,000 บาท

    เหมาะกับผู้ลงทุนทุกประเภท ด้วยจำนวนเริ่มต้น 10,000 บาท   ผู้ลงทุนทุกประเภทสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย และได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามกระแสเงินสด