หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Debt Crowdfunding)  คืออะไร?

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Debt Crowdfunding) คือ การลงทุนในรูปแบบการระดมทุนในตราสารหนี้ กับผู้ประกอบการ และได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย ทำให้ได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

เชื่อถือเราได้

ก.ล.ต เห็นชอบ

Trustender ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะผู้ให้บริการคราวด์ฟันดิงทั้งในรูปแบบหุ้นและหุ้นกู้ ตั้งแต่ 2 กันยายน ปี พ.ศ. 2564 จวบจนปัจจุบัน ภายใต้บริษัท รวมใจไทยสู้ จำกัด

ตรวจสอบรายชื่อ

เราคือการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มี

ความเชื่อเดียวกัน

เรามีความเชื่อเรื่องของการให้โอกาส โอกาสในการลงทุน โอกาสที่จะให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อให้ทั้งสองโอกาสมาบรรจบกัน ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย ผู้ประกอบการเติบโต นักลงทุนได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงได้

สอบถามเพิ่มเติม

เรามีกระบวนการ

คัดสรรอย่างดี

เราใส่ใจในเรื่องการคัดสรรผู้ระดมทุนอย่างพิถีพิถัน มีกระบวนการในการคัดกรอง และตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดทางด้านการเงิน พฤติกรรม กระแสเงินสด เพื่อลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุน แลไม่เป็นภาระผู้ประกอบการจนเกินไป

สนใจลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

คราวด์ฟันดิงคืออะไร

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ตามนิยามของ ก.ล.ต. คือ การระดมทุนจากประชาชนหมู่มาก (the crowd) ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง (funding portal) โดยอาศัยเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ลงทุนแต่ละรายจะลงทุนในจำนวนเงินที่ไม่มาก แต่จะอาศัยพลังของจำนวนผู้ลงทุนที่มากพอจนสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินของธุรกิจได้

คราวด์ฟันดิงเหมาะกับใคร

คราวด์ฟันดิงเหมาะสำหรับ
1. ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) หรือบริษัทที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ (Startup)
2. ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

คราวด์ฟันดิงใครกำกับดูแล

การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงที่ให้หุ้นหรือหุ้นกู้เป็นสิ่งตอบแทน ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนรูปแบบ หนึ่ง จึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกำกับดูแลโดย ก.ล.ต.

คราวด์ฟันดิงมีกี่ประเภท

คราวด์ฟันดิงที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ก.ล.ต. มี 2 ประเภท ได้แก่
1. Equity Crowdfunding
2. Debt Crowdfunding

สำหรับ TRUSTENDER นั้นอยู่ในประเภทของ Debt Crowdfunding (หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง) ซึ่งเป็นการระดมทุนในลักษณะการออกหุ้นกู้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง

 • นายศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์

  รักษาการกรรมการผู้จัดการ

 • นายสาริศ นาถะภักติ

  ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ส่วนงานขายด้านการเสนอขายหลักทรัพย์

 • นางสาวธนภรณ์ พงษ์เกียรติกุล

  ผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์

 • นางสาวนันท์สินี นิสภวาณิชย์

  รองกรรมการผู้จัดการดูแลและบริหารงานฝ่ายบริหารความเสี่ยงและฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการของบริษัท

 • นางสาววิริยา เผ่าเจริญ

  ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนปฏิบัติการด้านหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

 • นางสาวกวิสรา เหล่าวัฒนาเจริญ

  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคราวด์ฟันดิงอาวุโส