ระดมทุนสำหรับธุรกิจ

เพื่อโอกาสทางการเงินและความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้น
บนอัตราดอกเบี้ยตามระดับความเสี่ยงจริง

อัตราดอกเบี้ย

เริ่มต้นที่ 6%

ระยะเวลาผ่อนชำระ

มีความหลากหลายโดยเป็นไปตามกระแสเงินสดของบริษัท

จำนวนเงินระดมทุน

เริ่มต้นที่ 500,000 บาท

Mobirise
Create awesome websites!

คุณสมบัติและเอกสารในการสมัคร

1. บริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดมหาชน (ต้องไม่มีหุ้นเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่ดำเนินกิจการมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

2. มีลักษณะการประกอบธุรกิจหรือโครงการธุรกิจที่ชัดเจน และประสงค์จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเพื่อดำเนินธุรกิจหรือโครงการดังกล่าว หรือเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมที่บริษัทได้ก่อไว้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือโครงการดังกล่าว (refinance) 

1. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ. 5
2. งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับเต็ม
3. บัญชีธนาคารหลักแสดงรายการ 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท (Bank Statement)
4. รายงานเครดิตบูโรของบริษัท (ข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วัน)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นหลักทุกท่าน
 

ระดมทุนเพื่อธุรกิจของคุณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่า

อนุมัติผลภายใน 3-5 วันทำการ

ที่อยู่

989 ห้องบี1
ชั้น 16 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ช่องทางการติดต่อ

support@trustender.co
หรือ
02-764-1966

โซเชียลมีเดีย

TRUSTENDER Facebook